concrete hearts

sesaba nezinhliziyo zikasimende

sibe sazalwa ngokomphefumulo negazi.

ihlazo nechilo kalisasithinti kunembeza

sesishalaza sikhophoze sibheke le.

Siphuma siyosebenza imisebenzi engem’sebenzi

imihlaba engeyethu siyidelile sayifulathela

amabhungu nezintombi zethu zigcwel’esigangeni

Usikompilo luchithekile

nembenge yezimilo iqhobhokile

Inkece seyaba ungqonggqoshe, umbusi wababusi

ozizwa yena kuzwakale yena

incithakalo ibhidlangile

NoMuntu OnguMuntu ulambile …

 

 

 

 

 

 

 

One thought on “concrete hearts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s