To Zion or Not To Zion? A conversation about AmaZioni Music, Afrocentricity and Political Zionism

Indlela inkolo yamaZayoni esikhule ngayo, yaze yakwazi ukungena khaxa kusikompilo lwabohlanga, yazakhela ngisho amahubo ayo angakaze abonwa, kungathi isingathola igama elinye eliyehlukanisayo ne Zionism nezinkohlakalo zayo. Kanjalo nenye engikhethe ukungayibaluli ngezizathu ezingadalulwanga. #Ukuphawula akoni nhlooooooobo.

Sabelo Isgqila Seqiniso Khonjwayo “nezinkohlakalo zayo”
Ndosi Magaye Uzwe kahle mnewethu. Inkohlakalo igcwele imbiwe yinsele idida nosathane umnikazi wayo iZionism leyo. Ukudliwa kwemihlaba yabantu ngenye yazo mnewethu. Angikababoni abantu abakhohlakele kangangalaba ababizwa ngamaJuda emhlabeni ungaka nje. Bona kanye laba ababizwa nvesizwe sikaNkulunkulu esikhethekileyo ebhayibhelini. Yibona aba…

 

Ndosi Magaye Bekusadliwa yini Gle. Mina sengenze njaloke futhi, kade ngiqunjelwe.
Lulwandle Sindiswa Zulu He he ayi Gle…engathi kulezi zinsuku kunzima impela
Ndosi Magaye Ngithi sinamazayoni weSisi kuleli. Ukwenza kwawo nendlela aguquke ahluka ngayo kumaZion angempela akwaSirayeli, akhohlakeleyo, ngabe ayazehlukanisa nangegama kulawayana. Aqhubeke nje wona nalokhu akwenzayo alisuse leliyagama. Ngobaukwenza kwamaZayoni esinawo manje, akunakho ukungcola kwamaZayoni angempela okumanje ahlukumeza ama Palestina ezweni lawo. Adla umhlaba wawo ngendluzula. AmaPalestina asaze ahlala ngaphandle kwezwe lawo. Udliwa ngenganono yilababantwana basesiyoni abalangazelela ijerusalema elisha.
Sfiso INkunzi Makhanya Qhawe ngisola sengathi bebengazi laba abaphawule ngenhla ukuthi kunento ekuthiwa i Zionism nokuyipolitiki ejulile eyehlukile kulokhu okubizwa nge Zayoni (lokhu okuthi makuk’kodwa kubizwe nge Sayoni), kungathi kubona uthi abazalwane lana besikhalango bakhohlakele kanti akunjalo, ilulake, abavele ba googlishe i “zionism” bazokuzwa
Menzi Maseko
Menzi Maseko Konke kuyize leze ngokuba uNomkhubulwana neThongo kungahlonishwa.Zion is Zion and all of it is foreign to the Bantu Soul.It comforts the emotions and tricks the mind but at every necessary level it takes away Ubuntu from umuntu. ..
Ndosi Magaye Ngicathi uma iZayoni esinazo kuleli zingaqonda kabanzi ngeZionism kungalula ukuliguqula igama ziqhubeke nezikwenzayo kalula lungekho uhlalwana oselulethwa nje yigama kuphela ngenxa yokuthi sebayakha kakhulu into yabo yaze yehluka kakhulu ku Zionism, yaba ngezimele nje geqe. Sekusele igama. Engicathi uma lingekho ingaphelela indlela yabo. Ngibuka nentshisekelo nendlela abacophelela ngayo kukho konke abakwenzayo. Nesizotha nokujula komculo wabo. Impela uma bengahlangana nabaqhubi be Zionism bangashaqeka nhlangothi zombili ukuthi yiZayoni ezinjani lezi.
Mxolisi Ntobeko Mtshali
Mxolisi Ntobeko Mtshali abayazi ipolitiki yakhona, ngifisa ukwazi inhloso yalowo owayitshala kuleli lakithi wayeqondeni.. ngoba ubuhle balezi zakithi buyaphikisana nobubi bezayoni zokuqala.
Menzi Maseko Inhloso kwakungukubusa ingqondo yomuntu bese beqhoqhobala umhlaba nengcebo yethu.UFranyz Fanon uloba ethi “Whites are not satisfied with destroying your culture and life but they reach back into the past in order to distort your history ”
Lokhu kusho khona ukuthi,ngisho ikuthangi lethu lisacindezelekile ngenxa yokunqotshwa kwethu.
Kepha ithemba likhona …Kuqala ekudedeleni zonke izinganekwane zabelumbi sisinge okungokwethu ngokeeMvelo …Ngisho NeNkosazana Yezulu uNomkhubulwana imbala uYosibusisa ngemvula entsha nendlela entsha yokuphila
Menzi Maseko Amaculo eZayoni namaNazaretha wona amnandi,neGospel eningi izwalala kahle emphefumlweni wethu ikakhulukazi ngoba asinako okunye esingancika kukho okuyisiko lokuDumisa noma ukusondela kuMdali.AmaHubo siwakhohliwe noGogo abasanazo izinganekwane ezijulile …ngakho ke sifana namathuluzi okuthuthukisa usikompilo lwabafiki.Eaikudlayo neaikwenzayo akusiko olwethu,sinonga izinto zabanye zingcine sezizinhle kakhulu ngoba vele thina siyizindlalifa zikaMenzi noMa
Ndosi Magaye Ngizwa kahle mnewethu. Bengithi angiqale ngencumbe ngedlulele emvoveni anduba iyocaba amathambo. Kwazise amanye amathambo adinga umuntu aqale azilolonge ngemvove anduba ezijubela ukuwacaba ngenxa yokuqina kwawo. Mina ngizwa kahle ngingeqiwe zidlo. Kulelisonto ngiphezu kwamazu okuvundula izinganekwane zakwaNtu. Kwazise uma umuntu esinga ngasempumalanga kuyantwela ezansi ukuthi bekungesizi izinganekwane nje ezixoxelwa ukuthokozisa izingane. Kodwa bezingezokubekelela isisekelo esiqinile sokukhula komuntu ekwazini nasekuxhumaneni noMenzi uqobo lwakhe. Manje ngidinwa ukudinwa kwendawo yazo ngopopayi abadle ngemvubelo yabokufika bebeka isisekelo sokweduka kwabantabethu. Inkulu elapha ayihlomile imancushe. Kuphela nje ukuthi ngathj kunokusonga izandla kakhulu kwabengabadi. Bathi uma bejeqeza emumva bamane bathambekele ukuchitha amanzi besola sengathi inkukhu kayisekho
Menzi Maseko
Menzi Maseko Impela.Kepha njrngoba ngike ngasho ngaphambilini iphephandaba iBayede yenza oncomekayo unsebenzi kulendima yokubuyisa ukuhlonipheka kolimi nezinto eziningi ezibhekene neSintu
Ndosi Magaye Inhloso iJulile kakhulu Mantshinga angacoshi. Njengoba sekuke kwabekwa. Kungukuqonela ingqondo idunwe ibhekiswe le kude, iqhelelane noMenzi wayo ibe yazi ukuthi ithokozisa yena. Lokho abathi abaziyo yi spiritual highjack. Ukhonziswe ngokukhulu ukuzimisela into ocathi yiyona kanti ngokunganaki udumisavizinto zabantu nazo abangakunikanga ubuqiniso bazo bonke. Bebe bona bematasa nokunye. Ukulolozela inhliziyo nengqondo inganaki ukuluthwa kwengcebo yabomdabu yonke ngenye yezinhloso futhi. Siyowadla amaxoxo ngalokhu langa limbe.
Ndosi Magaye Ngike nawubona futhi ngawuncoma umsebenzi webayede. Muhle kakhulu. Sizosebenzisana nayo kakhulu. NesiZulu abasibhala lapha sihle kakhulu akusona lesi esicatshange ngesingisi sabhalwa ngamagama esiZulu sibe siyisingisi, sisanuka isingisi. Kodwa uma ubuka impi esibhekene nayo kudinga okuthe ukuba banzi kakhulu kunaloMzamo. Inkulu ingozi esayigqenywa ngabokufika. Asisadingi ukuyigeza nje kuphela sithi izophola. Ithambekele ukubanga ukuxhwala isinti sibe yisivoga unomphelo. Sidinga ukude sifakana imilomo sibize izinguyazana sidle amaxoxo kaningana ngalokhu. Kwazise umonakalo mukhulu. Ulwazi luya ngokufiphala abanalo bayahamba. Kodwa hhiya nokho, kuya kuntwela ezansi uma umuntu esinga empumalanga.

 

The Conversation Shall Continue Until Liberation Is reached.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s