concrete hearts

sesaba nezinhliziyo zikasimende sibe sazalwa ngokomphefumulo negazi. ihlazo nechilo kalisasithinti kunembeza sesishalaza sikhophoze sibheke le. Siphuma siyosebenza imisebenzi engem’sebenzi imihlaba engeyethu siyidelile sayifulathela amabhungu nezintombi zethu zigcwel’esigangeni Usikompilo luchithekile nembenge yezimilo iqhobhokile Inkece seyaba ungqonggqoshe, umbusi wababusi ozizwa yena kuzwakale yena incithakalo ibhidlangile NoMuntu OnguMuntu ulambile …              

Read more "concrete hearts"