To Zion or Not To Zion? A conversation about AmaZioni Music, Afrocentricity and Political Zionism

Indlela inkolo yamaZayoni esikhule ngayo, yaze yakwazi ukungena khaxa kusikompilo lwabohlanga, yazakhela ngisho amahubo ayo angakaze abonwa, kungathi isingathola igama elinye eliyehlukanisayo ne Zionism nezinkohlakalo zayo. Kanjalo nenye engikhethe ukungayibaluli ngezizathu ezingadalulwanga. #Ukuphawula akoni nhlooooooobo. Sabelo Isgqila Seqiniso Khonjwayo “nezinkohlakalo zayo” Ndosi Magaye Uzwe kahle mnewethu. Inkohlakalo igcwele imbiwe yinsele idida nosathane umnikazi wayo iZionism leyo. Ukudliwa kwemihlaba yabantu […]

Read more "To Zion or Not To Zion? A conversation about AmaZioni Music, Afrocentricity and Political Zionism"

concrete hearts

sesaba nezinhliziyo zikasimende sibe sazalwa ngokomphefumulo negazi. ihlazo nechilo kalisasithinti kunembeza sesishalaza sikhophoze sibheke le. Siphuma siyosebenza imisebenzi engem’sebenzi imihlaba engeyethu siyidelile sayifulathela amabhungu nezintombi zethu zigcwel’esigangeni Usikompilo luchithekile nembenge yezimilo iqhobhokile Inkece seyaba ungqonggqoshe, umbusi wababusi ozizwa yena kuzwakale yena incithakalo ibhidlangile NoMuntu OnguMuntu ulambile …              

Read more "concrete hearts"

Umnikelo KaMoya

“Ase (or às̩e̩ or ashe[1]) is an African philosophical concept through which the Yoruba of Nigeria conceive the power to make things happen and produce change. It is given by Olodumare to everything – gods, ancestors, spirits, humans, animals, plants, rocks, rivers, and voiced words such as songs, prayers, praises, curses, or even everyday conversation. Existence, according to Yoruba thought, is dependent upon it.  In addition […]

Read more "Umnikelo KaMoya"